Bezmaksas informatīvais tālrunis:80 700 008

Fly Blocker insekt

Fly Blocker insekt

  • Tilpums: 500 ml
  • Tilpums: 1000 ml

Lietošanai lopkopībā. Produktu mērķtiecīgi lietojot, lietošanas un iedarbības laikā mazinās mušu, odu un dunduru klātbūtne novietnē. Ekonomisks lietošanā.
Lietošana: saspiežot pudeli, piepildīt dozācijas trauciņu. Viena deva- 15 ml. Produkts ir gatavs lietošanai uz parastajām insektu pulcēšanās vietām. Produkts kļūst efektīvs 10 minūtes pēc aplikācijas. Lietošanu atkārtot, ja iedarbība ir mazinājusies vai pēc 4 nedēļām. Lietot tikai labi vēdināmās vietās. Vēdināt telpas vismaz 24 stundas pēc produkta lietošanas.
Svarīgi: neizlietoto produktu iznīcināt saskaņā ar nacionālo likumdošanu (kā bīstamos atkritumus). Neizliet līdzekli kanalizācijā vai izlietnē. Izlietoto iepakojumu nelietot atkārtoti. Ražotājs neuzņemas atbildību par produkta neatbilstošu lietošanu. Lietošanai neprofesionāļiem.
Pirmā palīdzība: Ieelpošanas gadījumā: iziet svaigā gaisā, konsultēties ar ārstu, ja simptomi saglabājas.
Nokļūstot uz ādas: rūpīgi noskalot ar lielu daudzumu ūdens, mazgāt ar ziepēm un noskalot. Nokļūstot acīs: atvērtu aci ilgstoši ( >15 min) skalot ar tekošu ūdeni. Konsultēties ar ārstu. Norijot: izskalot muti un dzert daudz ūdens. Nekavējoties vērsties pie ārsta.

Antidoti: simptomātiska ārstēšana.

Bīstamība: H410 ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. H317 Var izraisīt ādas alerģisku reakciju.
Drošības nosacījumi: P405+P102 Glabāt noslēgtā vietā. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. P273 Nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē. P280 Lietot aizsargcimdus, aizsargbrilles un speciālu apģērbu. P301+P315+P101 JA NORĪTS: nekavējoties vērsties pēc medicīniskas palīdzības/ padoma. Ja nepieciešama ārsta konsultācija, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai marķējumu.